SHOW

  terug naar de website
   

Privacyverklaring
Stichting Hematologisch-Oncologisch Wetenschapsonderzoek (SHOW)

Vanaf mei 2018 geldt er nieuwe wetgeving met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Volgens deze wet mogen persoonsgegeven alleen worden verwerkt voor een duidelijk omschreven en rechtmatig doel.

De Stichting Hematologisch-Oncologisch Wetenschapsonderzoek (hierna “de Stichting”) gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Hieronder leest u welke gegevens wij van u verzamelen, voor welk doel, en hoe u inzage kunt krijgen in de geregistreerde gegevens.

Welke gegevens?
Als u contact opneemt met de Stichting verstrekt u enkele (persoons)gegevens. Uitsluitend deze door u opgegeven gegevens worden door de Stichting vastgelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om uw:

  • naam
  • adres en woonplaats
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • vraag of opmerking

NB. Bij een bezoek aan de website  www.steunhematologie.nl  worden geen persoonsgegevens (zoals uw IP adres) verzameld. De website plaatst ook geen cookies.

Voor welk doel?
Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over doelstellingen en activiteiten van de Stichting of om u anderszins te informeren over onderwerpen die de Stichting betreffen.
Primair zal hiervoor het e-mail adres gebruikt worden, tenzij u een andere benaderingswijze heeft aangegeven.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden tenzij wij daartoe verplicht zijn door de wet of een rechterlijke uitspraak, of als u toestemming hebt gegeven voor die verstrekking, of de verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de Stichting.

Beveiliging (technisch en organisatorisch)
Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor het bestuur van de Stichting en zijn beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik.

Inzage en correctie
Adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u door geven aan de Stichting, bijvoorbeeld via het emailadres: info@steunhematologie.nl .

U kunt altijd inzage krijgen in de gegevens die wij van u geregistreerd hebben. Indien er onjuistheden voorkomen in de bij ons bekende gegevens, dan kunnen deze op uw verzoek worden gecorrigeerd of verwijderd.

De Stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor ze in de administratie werden opgenomen. Uw persoonsgegevens zullen uiterlijk 2 jaar na beëindiging van uw donateurschap of na het vervallen van de reden om uw gegevens te bewaren, uit de administratie worden verwijderd.

Vragen?
Als u naar aanleiding van deze uitleg nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met het bestuur via info@steunhematologie.nl.

Bent u van mening dat wij onzorgvuldig met uw gegevens omgaan dan kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij evalueren van tijd tot tijd onze privacyverklaring. SHOW behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring zonder kennisgeving te allen tijde te wijzigen en bij te werken.

Juni 2018

Stichting Hematologisch-Oncologisch Wetenschapsonderzoek (SHOW)
KvK-nummer 41217543